Uncle Vanya: Will Gompertz reviews Chekhov's play on film